LEJEBETINGELSER


Det lejede

Det lejede inklusiv den tilhørende grund må maksimalt bebos af 10 personer, medmindre andet er aftalt. Sommerhuset udlejes ikke til ungdomsgrupper (alle gæster under 25 år).

Det er ikke tilladt for lejer at overdrage lejeaftalen til en anden lejer.

Der må, efter afstale, medbringes max 2 hunde som ikke må være i møblerne/sengene.


Det er ikke tilladt at stille telte eller campingvogn op, at bruge åben ild eller på anden måde omgås uforsvarligt med det lejede.

Rygning er ikke tilladt indendørs.

Lejer skal selv medbringe sengelinned, håndklæder og viskestykker.

Lejer er forpligtet til at sikre, at lejer og dennes ledsagere ikke er til gene for det lejedes naboer eller øvrige omgivelser. Udendørs brug af musik/fjernsyn og lignende er tilladt, men hensyntagende til naboer. Brug af åben ild er ikke tilladt, med mindre lejemålet er forsynet med brændeovn, ildsted, grill etc.

Såfremt lejer eller dennes ledsagere ikke overholder disse regler, har udlejer ret til med øjeblikkelig virkning og uden varsel at ophæve lejeaftalen.

 


Periode og nøgle

Lejemålet er tilgængeligt for lejer fra kl. 16.00 på indflytningsdagen og til kl. 10.00 på udflytningsdagen.

Nøglen til lejemålet befinder sig i en nøgleboks på husets nordside. Koden hertil oplyses umiddelbart inden lejeperiodens start.

Som udgangspunkt, med mindre andet er aftalt, mødes vi ved sommerhuset på afrejsetidspunktet, hvor huset kontrolleres og nøgle afleveres.


En tabt nøgle skal erstattes med de fulde omkostninger til udskiftning af samtlige låse nøglen passer til.

Pris

For at indgå en aftale, betaler lejer rate 1, svarende til 25% af den samlede lejepris. Den resterende del, rate 2, betales uopfordret senest 4 uger før lejeperiodens start.

Udover lejeprisen betales 1.500 kr. i depositum, som refunderes efter kontrol, når lejeperioden er slut. Dette sker senest 1 uge efter lejeperiodens ophør.

I lejeprisen er IKKE inkluderet forbrug (vand, varme, el). Dette betales oveni lejen.

Aflæsning af el, vand og varme skal ske straks når lejemålet påbegyndes og når lejemålet afsluttes. Der ligger en blanket i huset som udfyldes.

Blanketten skal ved lejemålets ophør efterlades i sommerhuset til brug for afregning.

Rengøring

Slutrengøring er obligatorisk, da det kræver specielt udstyr og kendskab at udføre spaservice. Derudover er det vigtigt for os at holde en høj kvalitetsstandard for at tilfredsstille alle vores gæster.

Vær opmærksom på, at lejer under hele lejeperioden er forpligtet til at holde det lejede forsvarligt rent.
Ved lejemålets afslutning er lejer forpligtet til at rydde op inde såvel som ude. Skraldespande tømmes, opvaskemaskine tømmes, ovn og køleskab rengøres, hvis brændeovnen er brugt, tømmes denne for aske – OBS – brug ikke alm. Støvsuger til dette. Der er en askestøvsuger i skuret.

OBS: Der er affaldssortering i sommerhusområdet. I huset er der beholder til restaffald samt madaffald. Der er ligeledes beholdere/spande på grunden hvori disse tømmes. Ikke korrekt sorteret affald medfører ekstraregning (kommunale takster), da disse ikke bliver tømt ved fejlsortering. Fælles beholdere til dåse, glas, pap, papir, plastik er lige op ad grundstykket. Restaffald og madaffald bliver tømt torsdag i ulige uger.

Skader

Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører lejemålet. Lejer er forpligtet til at erstatte alle skader forvoldt som følge af lejers eller dennes ledsageres brug af det lejede. I det tilfælde, at der i lejeperioden opstår skader på lejemålet eller dets inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette udlejer om skaderne. Alle skader forvoldt af lejer eller dennes ledsagere vil blive modregnet i det indbetalte depositum. Overstiger skaden det indbetalte depositum, skal det resterende skadesbeløb erstattes inden afrejse. Skader, der opdages efter lejers afrejse, vil blive udbedret på lejers regning.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer over fejl og mangler ved det lejede skal meddeles straks efter ankomst til udlejer per telefon og efterfølgende følges op skriftligt, gerne med billeddokumentation.

Lejer er forpligtet til at give udlejer en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Lejer er ligeledes forpligtet til at bidrage til at undgå forværring af eventuelle skader.


Forsikring af lejer

I forbindelse med denne lejeaftale er der ikke fra udlejers side tegnet nogen som helst forsikring til dækning af person- eller tingskade, som måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere. Lejer er selv ansvarlig for person- og tingskade og eventuelt forsikring heraf.

Afbestilling

Der er ikke fra udlejers side tegnet afbestillingsforsikring. Det påligger lejer selv at tegne en sådan.

Lejer kan opsige denne aftale før lejemålets begyndelse.

Ved afbestilling indtil 60 dage før ankomst betales 25% af det samlede lejebeløb.
Ved afbestilling indtil 30 dage før ankomst betales 50% af det samlede lejebeløb.
Ved afbestilling indtil 14 dage før ankomst betales 90% af det samlede lejebeløb.